Iz povijesti
1. Povijest Tradicija kanonskopravne znanosti i izobrazbe - i na crkvenom i na građanskom području - prisutna je u Hrvata već od srednjega vijeka, što pokazuju statuti pojedinih gradova i pokrajina, a i filozofsko-teološke katedralne škole, studiji, javne poduke itd. Danas su kanonskopravna znanost i izobrazba kod nas uglavnom vezane uz teološke fakultete i teologije.... više
Popis tema za izborni kolegij
Novosti
Srijeda, 28 studenog 2012 17:57

Poštovani studenti u nastavku Vam dostavljam popis tema za izborni kolegij Drugi vatikanski koncil – 50 godina poslije. Pozivam Vas da izaberete jednu od ponuđenih tema te izradite seminarski rad opsega najmanje 8 kartica (metodologija Bogoslovske smotre!). Pisani rad dostavite najmanje 7 dana prije datuma prijave ispita na mail: josip.salkovic@gmail.com.

Teme:

- Drugi vatikanski sabor i kanonsko pravo: perspektive za 21. stoljeće

- Slika Crkve Drugog vatikanskog sabora prenesena na kanonistički govor

- Sudjelovanje laika u Kristovoj proročkoj službi: mogućnosti i ograničenja

- Missio canonica: pravna zaštita crkvene zajednice

- Ekumenizam i mješovite ženidbe

- Obnova svetosti ženidbe u saborskom nauku: ugovor i/ili sakrament?

- Spasenjska vrijednost kanonskog prava (spasenje duša)

- Istočne katoličke Crkve - jedinstvo u različitosti

- Dužnosti i prava roditelja i djece

- Pravo na vjersku slobodu

- Politički angažman vjernika

- Zakonik kanonskog prava kao „posljednji“ saborski dokument

 

U slučaju nejasnoća pozivam na konzultacije.

Hrabro i strpljivo.

J. Šalković