Iz povijesti

1. Povijest

Tradicija kanonskopravne znanosti i izobrazbe - i na crkvenom i na građanskom području - prisutna je u Hrvata već od srednjega vijeka, što pokazuju statuti pojedinih gradova i pokrajina, a i filozofsko-teološke katedralne škole, studiji, javne poduke itd. Danas su kanonskopravna znanost i izobrazba kod nas uglavnom vezane uz teološke fakultete i teologije.

Neka korisna pojašnjenja za polaganje ispita

  • Ispiti su javni i student/ica ima pravo (ako polaže usmeno) zahtijevati nazočnost javnosti.
  • Ispiti se polažu iz svakog nastavnog predmeta posebno.
  • Student predaje prijavnicu u studentsku referadu za polaganje ispita ili prijavljuje ispit preko Studomata u skladu s godišnjim rasporedom ispita kojeg utvrđuje Fakultetsko vijeće.
  • Vrijeme i mjesto polaganja ispita određuje nastavnik pred kojim se ispit polaže.
  • Ako se ispit polaže pismeno i usmeno, usmeni dio ispita obavit će se najkasnije u roku pet dana od dana održanog pismenog dijela ispita. Prilikom održavanja pismenog dijela ispita, nastavnik će priopćiti studentu datum polaganja usmenog dijela ispita ako raspored ispita nije objavljen ranije.
  • Ispit se, u pravilu, polaže pred nastavnikom koji na Fakultetu predaje predmet iz kojega se ispit polaže.
  • Preporuka: kao preduvjet za polaganje ostalih ispita neka se položi ispit I. i III. knjiga Zakonika.