Iz povijesti

1. Povijest

Tradicija kanonskopravne znanosti i izobrazbe - i na crkvenom i na građanskom području - prisutna je u Hrvata već od srednjega vijeka, što pokazuju statuti pojedinih gradova i pokrajina, a i filozofsko-teološke katedralne škole, studiji, javne poduke itd. Danas su kanonskopravna znanost i izobrazba kod nas uglavnom vezane uz teološke fakultete i teologije.

Općenito

Sveučilište u Zagrebu
Katolički bogoslovni fakultet
Katedra kanonskog prava
Vlaška 31
10000 Zagreb
I. kat, Kabinet - soba 119
tel. 01/4890419

Katedra kanonskog prava je unutarnja ustrojbena jedinica znanstveno-nastavnog rada na Fakultetu.

Djelatnost katedre:

  • organizira i izvodi povjereni dio studijskog programa i izvedbenog plana prema određenim znanstvenim područjima i predmetima;
  • organizira i provodi direktni rad sa studentima (voditeljstvo studenata tijekom studija, konzultacije, seminari, vježbe, izrada programa, oblikovanje diplomskih radova, stručni rad i sl.);
  • predlaže angažiranje vanjskih suradnika;
  • predlaže kadrovske popune;
  • predlaže inovacije u sadržaju povjerenih im predmeta;
  • predlaže oblike i dinamiku znanstvenog i stručnog usavršavanja članova katedre;
  • predlaže znanstvenoistraživačke i razvojne projekte;
  • obavlja i druge poslove koje mu povjeri dekan, prodekan i Fakultetsko vijeće.

Članovi katedre su nastavnici, suradnici i znanstvenici koji izvode nastavu, odnosno sudjeluju u izvođenju nastave iz istog ili srodnih predmeta. Na čelu katedre je pročelnik katedre koji planira, ustrojava i koordinira znanstveni, nastavni i stručni rad katedre, predlaže godišnje planove i programe znanstvenoistraživačkog, nastavnog i stručnog rada, inicira pokretanje stegovnog postupka protiv djelatnika katedre i odgovoran je za radni red i stegu, obavlja i druge poslove koje mu povjeri dekan, prodekani i Fakultetsko vijeće.